โครงสร้างคณะฯ

ผศ.ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดีสหเวชศาสตร์

 

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.จิราพร สตางาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร. ทวีเดช หมื่นภูเขียว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.คชวรรณ์ บางพันธุ์วิมล

ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.จิราพร สตางาม

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิจัย

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

ประธานกรรมการ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. สหัสษา พีงาม

ประธานกรรมการ ฝ่ายการจัดการความรู้

อาจารย์ ชัญณัชชา บุญรัตน์

ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

ประธานกรรมการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ดุษฏีบัณฑิต)

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์
ประธานหลักสูตรฯ

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

หัวหน้าสาขาวิชา 

ผศ. ดร. ปณิธาน กระสังฆ์

หัวหน้างสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

รศ. ดร. พ.อ. ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รศ.อุดม  คมพยัคฆ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข (มหาบัณฑิต)

รศ. ดร. วัฒนา ชยธวัช

หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทย

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ. ดร. ทองหล่อ เที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ การแพทย์แผนไทย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

 

 

อาจารย์ วริยา เคนทวาย

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย