โครงสร้างคณะฯ

ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดีสหเวชศาสตร์

 

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 

อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.จิราพร สตางาม

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิจัย

ผศ.สมพร จิตรัตนพร

ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร. สาธิต เอี่ยมจงจันทร์

ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

ประธานกรรมการ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ประธานกรรมการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ดุษฏีบัณฑิต)

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์
ประธานหลักสูตรฯ

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

หัวหน้าสาขาวิชา 

ผศ. ดร. ปณิธาน กระสังฆ์

หัวหน้างสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

ผศ. ดร. วัฒนา ชยธวัช

หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

 

 

รศ. ดร. พ.อ. ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ วริยา เคนทวาย

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย