นายอัฟนัน บือซา เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล ในการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายอัฟนัน บือซา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล ในการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี