สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเเละวิทยาศาสตร์การเเพทย์

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน
หัวหน้าสาขาฯ

 • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย: Anatomy, Neurodegenerative disease, Neuroinflammathen

วิชาที่สอน:กายวิภาคศาสตร์

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email: [email protected]

อาจารย์เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา
 • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัย

วิชาที่สอน: สรีรวิทยา

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

อาจารย์ นิธิภัค ธรรมายน
 • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย

วิชาที่สอน: สรีรวิทยา

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

ผศ.พ.อ.หญิง สุรีพร พ่วงพงษ์
 • วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย

วิชาที่สอน: พยาธิชีววิทยา

การติดต่อ: อาคาร 3

email: [email protected]

อาจารย์ ดรุณี รอดมา
 • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัย: Neurodegenerative disease, Neuroprotective effects of the extracts from sea grape, Anatomy

วิชาที่สอน: กายวิภาคศาสตร์

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน  
 • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย: Anatomy, Neurodegenerative disease, Neuroinflammathen

วิชาที่สอน:กายวิภาคศาสตร์

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email: [email protected]

อาจารย์อภิญญา  สายอินต๊ะ 
 • ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต

งานวิจัย

วิชาที่สอน: กายวิภาคศาสตร์

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

อาจารย์ สุกฤษฎิ์ พรมแตง 
 • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย: Neurodegenerative and Age-Related Diseases, Neuroprotectants: proteo- and homeostasis, Caenorhabditis elegans model

วิชาที่สอน: กายวิภาคศาสตร์

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

ดร.จิราพร  สตางาม
 • ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานวิจัย: Cytogenetics of insects, Molecular techniques, Population genetics, Evolution, Systematics and taxonomy of insects

วิชาที่สอน: ชีววิทยา

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

อาจารย์ธีระเวช  พรมเชียงสา
 • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

งานวิจัย

วิชาที่สอน: ชีววิทยา

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

ดร.ทวีเดช  หมื่นภูเขียว
 • ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

งานวิจัย: Solar energy, Solar dryer

วิชาที่สอน: ฟิสิกส์

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

ดร.สหัสษา พีงาม
 • ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย: Atmospheric physics, Solar energy

วิชาที่สอน: ฟิสิกส์

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email: [email protected]

ดร.วันเฉลิม  ชนะเลิศ
 • ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย; Atmospheric physics, Solar radiation, Climate change

วิชาที่สอน: ฟิสิกส์

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email:[email protected]

ดร.รพีแพรว สดคมขำ
 • ปร.ด. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย: Material science, Inorganic Synthesis, Electrochemistry, Energy

วิชาที่สอน: เคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email: [email protected]

ดร.จุฑามาศ ดวงกมล
 • ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานวิจัย: Organic Synthesis, Drug design, Molecular imaging,  Natural Product

วิชาที่สอน: เคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email:[email protected]

ดร.ณัฑพร  มโนใจ
 • ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย: HIV and Infectious Disease Epidemiology, Sexual Health and Gender Diverse Healthcare,  Chemistry of Natural Product, Bioactivity and Applications.

วิชาที่สอน: เคมี

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email: [email protected]

อาจารย์ ธีระยุทธ  สมบุญ
 • วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัย: Biochemistry, Molecular Biology of Cancer, Inborn Errors of Metabolism

วิชาที่สอน: ชีวเคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email:[email protected]

อาจารย์ ภาพตะวัน  พละสินธ์ุ
 • ปร.ด. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัย: Organic synthesis, Neurodegenerative disease, Drug design, Molecular Docking and Molecular Simulation

วิชาที่สอน: เคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email: [email protected]

ดร. จิตรลดา​ บุญ​ดิษฐ์​

งานวิจัย:

วิชาที่สอน: จุลชีววิทยา

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email:

อาจารย์ วงศธร งามเผือก
 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)
 • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วท.บ. (จุลชีววิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

งานวิจัย Microbiology; Bacteriology and Immunology, Probiotic bacteria, Biopolymer-producing bacteria, Waste-adding value via biotechnology

วิชาที่สอน: จุลชีววิทยาและชีวเคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502
โทร 02-975-6999 ต่อ 1515
email:

นางสาวณัฐณิชา  จำปาแดง

 

  นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ
 • วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

วิชาที่สอน: จุลชีววิทยา

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email: [email protected]

นาย สมพล คนเพียร

 

   นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ
 • วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน: เคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1503
โทร 02-975-6999 ต่อ 1322
email: [email protected]