สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเเละวิทยาศาสตร์การเเพทย์

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา
อาจารย์ประจำกลุ่ม
วิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ นิธิภัค ธรรมายน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
สรีรวิทยา
ผศ.พ.อ.หญิง สุรีพร พ่วงพงษ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
สรีรวิทยา

อาจารย์ ดรุณี รอดมา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

กายวิภาคศาสตร์

อาจารย์  รังสฤษฎ์ สุนัน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
กายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ อภิญญา สายอินต๊ะ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
กายวิภาคศาสตร์
อาจารย์ ดร.จิราพร สตางาม
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
ชีววิทยา
อาจารย์ ธีระเวช พรมเชียงสา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
ชีววิทยา
อาจารย์ ดร. สุกัญญา หมู่เย็น
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร. ทวีเดช หมื่นภูเขียว
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร. สหัสษา พีงาม
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
ฟิสิกส์
อาจารย์ ดร. รพีแพรว สดคมขำ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
เคมี
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ ดวงกมล
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
เคมี
อาจารย์ จีรภา น้อยสีเหลือง
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
จุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร. สาธิต เอี่ยมจงจันทร์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
จุลชีววิทยา
อาจารย์ วงศธร งามเผือก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
จุลชีววิทยา